Begrotingsdebat Hoorn leidt tot 12 moties, 4 november vervolg

Reactie(s)

geld_euro's_muntenHOORN – Op dinsdag 28 oktober ging de Hoornse gemeenteraad in debat over de begroting 2015. Alle aanwezige raadsfracties gaven hun algemene beschouwingen bij de begroting 2015. Het college van B en W kwam daarna met een eerste reactie. Op dinsdag 4 november neemt de gemeenteraad een besluit over de begroting en de ingediende moties en amendementen.

Het college van B en W maakte bekend dat de begroting voor 2015 dankzij bezuinigingen van 8 miljoen euro sluitend is. De jaren daarna loopt het begrotingstekort op. Er zijn de komende jaren dus extra, moeilijke keuzes noodzakelijk. Hierover wil het college in gesprek met de gemeenteraad..

Ingediende moties

In totaal dienden de raadsfracties 12 moties en 1 amendement in. Op dinsdag 4 november neemt de raad hierover een besluit.

 • Gemeenschappelijke regelingen (GroenLinks)
  GroenLinks diende samen met Hoorns Belang, Fractie Tonnaer en Hoorn Lokaal een motie in om betrokken gemeenteraden in de regio op te roepen tot bestuurlijke afstemming bij besluiten over gemeenschappelijke regelingen (w.o. de GR WerkSaam). Het gaat dan onder andere om het vroegtijdig onderling delen van moties en amendementen voordat besluitvorming heeft plaatsgevonden.
 • Arbeidsmarkt (HSP)
  De Hoornse Senioren Partij vraagt het college om inzicht te geven in cijfers en uitwerking over de activiteiten van werkzoekenden en de raad hier actief bij te betrekken. Ook zouden er instrumenten ontwikkeld moeten worden om aanbod te creëren aan de onderkant van de arbeidsmarkt zonder dat sprake is van verdringing.
 • Eenmalige uitkering armoede ouderen (HSP)
  De Hoornse Senioren Partij verzoekt het college om vanuit het budget voor armoedebestrijding incidenteel geld beschikbaar te maken voor een eenmalige uitkering voor oudere minima.
 • Cultuureducatie provincie (PvdA)
  PvdA diende samen met GroenLinks een motie in waarin zij het college vragen om bij de provincie kenbaar te maken dat de gemeenteraad van Hoorn tegen afschaffing van de subsidie op cultuureducatie is en te vragen dit tijdens de provinciale verkiezingen in maart 2015 voor te leggen aan de kiezer. Volgens de partijen is de afschaffing in tegenspraak met de afspraken met de regiogemeenten en culturele organisaties. Cultuureducatie legt volgens hen het fundament voor de culturele ontwikkeling van kinderen.
 • Rustig verkeer op de linten (PvdA)
  PvdA diende samen met CDA, GroenLinks, VOCHoorn, Hoorns Belang en Fractie Tonnaer een motie in waarin zij het college oproept om de politie te bewegen om tijdens de donkere maanden regelmatig snelheidscontroles te houden, vooral op de Dorpsstraat in Zwaag en de Koewijzend-Bangert en de Westblokker. Volgens deze partijen wordt hier regelmatig te hard gereden.
 • Sluisje Baatland (PvdA)
  PvdA en Hoorns Belang willen dat het college onderzoekt of het mogelijk is om het sluisje tussen de Vluchthaven en de Binnenhaven in de wintermaanden te sluiten om zo een doorlopend wandelgebied van en naar het Baatland te creëren.
 • Nieuwjaarsreceptie (HOP/SP)
  SP en HOP stellen voor om de nieuwjaarsreceptie af te schaffen nu de gemeente voor bijna 10 miljoen euro pr jaar moet bezuinigen. Het past volgens die partijen niet dat de gemeente een receptie houdt terwijl veel inwoners het erg moeilijk hebben om rond te komen.
 • Dubbel parkeren (Fractie Tonnaer)
  De Fractie Tonnaer diende samen met VOCHoorn, HOP en Hoorn Lokaal een motie in waarin zij het college oproepen om een voorstel te maken voor de invoering van dubbel parkeren voor vergunninghouders in de binnenstad en het havenkwartier. Volgens de indieners zijn er ’s avonds vaak te weinig parkeerplaatsen voor vergunninghouders en zouden vergunninghouders tussen 17:00 en 10:00 uur ook op een betaalde parkeerplaats moeten kunnen staan.
 • Gratis parkeren koopzondagen (Fractie Tonnaer)
  De Fractie Tonnaer roept het college samen met VOCHoorn, HOP en Hoorn Lokaal op om een voorstel uit te werken om gratis parkeren op elke (koop)zondag in te voeren. Volgens de indieners kan gratis parkeren tijdens koopzondagen een succes maken van de koopdagen en voorkomt dit verwarring bij bewoners, bezoekers, winkeliers en organisaties van evenementen.
 • Onderzoek bieb in Grote Kerk (Fractie Tonnaer)
  De Fractie Tonnaer verzoekt het college om in overleg met de verhuurder van de Grote Kerk en de directie en het bestuur van de bibliotheek te onderzoeken of de bibliotheek in de Grote Kerk gevestigd kan worden, eventueel samen met een boekhandel en brasserie.
 • Voortzetting subsidie Parkmanagement (VVD)
  VVD diende samen met D66, VOCHoorn, HOP, Hoorns Belang, Fractie Tannaer en Hoorn Lokaal een motie in waarin zij het college vragen om Parkmanagement ook in 2015 een incidentele subsidie van 20.000 euro te geven. Dit mede omdat de inkomsten vanuit de reclamebelasting teruglopen en Parkmanagement juist zorgt voor representatieve bedrijventerreinen, die hard nodig zijn voor een goed en concurrerend ondernemersklimaat in Hoorn.
 • Reserve parkeren en infrastructuur (VVD)
  De VVD verzoekt het college met een motie om geen onrechtmatig of niet-transparant besluit te nemen over de reserve parkeren en infrastructuur. Via de begroting stelt het college voor om 5 miljoen euro uit deze reserve te gebruiken voor andere doeleinden, dit is volgens de VVD in strijd met eerdere besluiten van de gemeenteraad bij het instellen van de reserve parkeren en infrastructuur.

Ingediende amendementen

Aanvang citymarketing (VOCHoorn)
VOCHoorn diende een amendement in om de start van een Integraal Kind Centrum naar 2016 door te schuiven. Het geld dat in de begroting 2015 staat kan worden gebruikt om een start te maken met citymarketing. Volgens VOCHoorn heeft citymarketing op dit moment meer prioriteit.
Alle moties en amendementen staan vanaf donderdag 30 oktober op de website van de gemeente Hoorn.

Vervolg van de begrotingsraad

Het vervolg van de begrotingsraad is op dinsdag 4 november en duurt van 19.00 tot ongeveer 22.30 uur. De vergadering is in de raadszaal van het stadhuis, Nieuwe Steen 1. Alle publiek is van harte uitgenodigd om de vergadering bij te wonen. De vergadering is ook live te volgen via www.onswestfriesland.nl/raadhoorn, en via Twitter @RaadHoorn.

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post