‘Niemand aan de zijlijn, iedereen staat in het veld’

Reactie(s)
manager Arbeidsbemiddeling WerkSaam Westfriesland), (wethouder Henk Flierman (vervanger B. Nootebos), Rob de Jong en Dirk te Grotenhuis) en (Robert Reus, algemeen directeur SED).

Manager Arbeidsbemiddeling WerkSaam Westfriesland, wethouders Henk Flierman, Rob de Jong en Dirk te Grotenhuis en Robert Reus, algemeen directeur SED.

WESTFRIESLAND – De gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland hebben op 15 februari 2016 afspraken op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gemaakt met het Werkgeversservicepunt. De gemeenten laten hiermee hun maatschappelijke betrokkenheid als werkgever in West-Friesland zien.

Wethouder Dirk te Grotenhuis: “Niemand aan de zijlijn iedereen staat in het veld”  Mooie kreet maar vooral uitdaging voor SED organisatie om het waar te maken. Geen woorden maar daden. Het moet en kan als je het echt wilt”.

Het doel is om meer mensen die moeilijk aan het werk komen als werkgever aan het werk te helpen. Op maandag 15 februari tekenden Robin Dissels, manager Arbeidsbemiddeling WerkSaam Westfriesland, en de wethouders Bart Nootebos (Stede Broec) Rob de Jong (Enkhuizen) en Dirk te Grotenhuis (Drechterland) de MVO Westfriesland intentieverklaring.

Doelstelling

De doelstelling is dat in 2018 vijf procent van de werknemers bij de drie SED-gemeenten bestaat uit kandidaten, sw-medewerkers, diensten of leveringen van het Werkgeversservicepunt, het samenwerkingsverband tussen UWV en WerkSaam Westfriesland.

Wethouder Bart Nootebos: “Het is van groot belang dat mensen meedoen in het arbeidsproces. Als je in de bijstand zit of als je vanwege een beperking niet meedoet, heeft dit persoonlijke, economische en sociale gevolgen. We willen extra kansen bieden binnen onze eigen organisatie om deze mensen een kans te geven op de arbeidsmarkt. Daarnaast vinden we dat je als overheid een voorbeeldfunctie hebt, ook als werkgever.”

Robin Dissels, manager Arbeidsbemiddeling WerkSaam Westfriesland: “De SED-gemeenten doen al enkele jaren aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. In 2015 werkten 16 SW-medewerkers voor een van de drie gemeenten. Wij zijn heel blij dat de MVO-gedachte nu officieel bekrachtigd is met het tekenen van de intentieverklaring en dat de drie gemeenten zich nu gaan inspannen om zoveel mogelijk werkzoekenden van het Werkgeversservicepunt een plekje te geven in hun organisatie.”

Passende banen

Het gaat om mensen die nu onder de Participatiewet vallen: mensen met een voormalige bijstandsuitkering, mensen die voorheen zouden instromen in de Wet sociale werkvoorziening en jong gehandicapten (voorheen Wajongeren). De drie gemeenten zorgen in de komende jaren voor passende arbeid, maar ook voor leer-werkplekken en proefplaatsingen als dat helpt om mensen aan een reguliere baan te helpen. Het kan ook zijn dat de gemeenten diensten van WerkSaam Westfriesland afnemen, zoals post en catering.

Convenant

In december 2014 is een convenant getekend door de partijen verenigd in het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPA-NHN). Ook door Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland is dit convenant ondertekend.

De samenwerkende partners hebben hierin de ambitie uitgesproken om de thema’s Van werk naar werk, Van school naar werk en Van uitkering naar werk door te ontwikkelen.

Tot de doelstellingen behoort ook het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van werkzoekenden voor de doelgroep banenafspraak. De regeling banenafspraak houdt in dat werkgevers met 25 medewerkers of meer een jaarlijks vastgesteld percentage medewerkers met een arbeidsbeperking in dienst moeten hebben. Er is gekozen voor een verdeling op regionaal niveau.

Streefcijfer

Het streefcijfer voor de regio West-Friesland is 36 banen voor 2015 en 2016. De VNG heeft geadviseerd in ieder geval per jaar 1 baan (25,5 uur) beschikbaar te stellen per gemeente en de overige banen te verdelen onder de gemeenten. Dit betekent dat de SED organisatie minimaal 3 banen per jaar moet creëren voor de betreffende doelgroep.

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post