‘Strafbare gedragingen van oud bestuur SMS niet uitgesloten’

Reactie(s)

STEDE BROEC – De burgemeester en het college van Stede Broec hebben woensdag 9 november, hun reactie gegeven op het rapport van de Stichting Muziekschool Stede Broec en het feitenonderzoek van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING).

Uit het onderzoek van BING blijkt dat het oude bestuur van de Stichting Muziekschool Stede Broec (SMS) van 2005 tot 2015 uitgaven heeft gedaan die niet ten gunste kwamen van of passen bij de muziekschool. Deze conclusie van BING heeft betrekking op leden van ons college te weten wethouder Schuitemaker in zijn rol vanuit de subsidierelatie Kunst en Cultuur en wethouder Flierman in zijn rol als voormalig bestuurslid van SMS als op oud raadsleden.

Strafbare gedragingen

BING constateert dat de mogelijke besteding van de gemeentelijke subsidiegelden aan andere doeleinden dan het muziekonderwijs bij het voormalig bestuur ligt. Op basis van de statuten van SMS heeft het bestuur van de muziekschool een collectieve verantwoordelijkheid. Dit betekent dat de leden van het oude bestuur van SMS gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor uitgaven van de muziekschool.

Als het klopt dat de integriteit is geschonden dan hebben de voormalig bestuursleden dit gedaan vanuit hun functie als bestuurslid van SMS en niet vanuit hun functie als raadslid. Wethouder Ton Schuitemaker kan volgens BING geen integriteitsschending worden verweten. De conclusie van BING is dat het niet uitgesloten is dat er sprake is van strafbare gedragingen van het oude bestuur in strijd met de wet.

 

Achtergrond en gevolgen onderzoek

Aanleiding

Op 11 mei 2016 heeft het college van B&W het rapport ‘Administratief onderzoek na installeren (volledig) nieuw bestuur Stichting Muziekschool Stede Broec 2005-2015’ ontvangen van het bestuur van SMS. Ook de raad en de media zijn destijds door SMS geïnformeerd. In dit rapport vraagt SMS het college en de gemeenteraad van Stede Broec wat zij SMS adviseren te doen naar aanleiding van het onderzoek van SMS en de daaraan gekoppelde bevindingen. In het rapport verwijt SMS het oud bestuur van de muziekschool dat uitgaven van subsidiegelden niet geheel te herleiden zijn naar uitgaven ten gunste van de muziekschool.

Onderzoek

Burgemeester Goldschmeding heeft naar aanleiding van het rapport van SMS een extern en onafhankelijk onderzoek ingesteld. Het gaat om een feitenonderzoek dat de burgemeester instelt vanuit haar bevoegdheid voor de bestuurlijke integriteit. BING onderzocht of de beweringen in het rapport van SMS juist zijn en waarvoor de door de gemeente verstrekte subsidie is gebruikt.

Bij het opstellen van de reactie van het college op het rapport hebben wethouder Schuitemaker en wethouder Flierman geen deel uitgemaakt van de beraadslaging en besluitvorming.

BING concludeert dat het bedrag dat SMS noemt in haar rapport niet klopt. Volgens SMS is € 152.558,80 besteed aan uitgaven die niet ten gunste van de muziekschool zijn gedaan. Volgens BING is er sprake van dubbeltellingen doordat kasopnamen ook zijn verantwoord als uitgaven.

Bevindingen onderzoek

Volgens de burgemeester en het college heeft BING het onderzoek op een goede manier uitgevoerd. Het is een uitgebreid onderzoek, waarbij hoor- en wederhoor is toegepast. “De beantwoording van de onderzoeksvragen zijn duidelijk en goed gemotiveerd wat ons houvast geeft voor de te zetten vervolgstappen binnen onze collegebevoegdheid”. Zowel de burgemeester als het college kan zich vinden in de conclusie en aanbevelingen.

Advies BING

In het externe onderzoek adviseert BING aan de burgemeester en het college de volgende vervolgstappen.

Advies aan de burgemeester:

  1. Het huidige bestuur van SMS in overweging geven aangifte te doen van mogelijke fraude of andere strafbare gedragingen, gepleegd door leden van het voormalige bestuur;
  2. Het rapport te bespreken met het Openbaar Ministerie (OM) om na te gaan of het wenselijk en/of noodzakelijk is om als gemeente aangifte te doen;
  3. Rapportage delen met de gemeenteraad en hierover een debat houden;
  4. Rapportage delen met het bestuur van SMS en met hen het gesprek aangaan.

Deze adviezen betreffen de zelfstandige bevoegdheid van de burgemeester. De aanbevelingen worden één op één overgenomen en zijn deels al in gang gezet.

Advies aan het college:

  1. Nader te onderzoeken of er redenen en mogelijkheden zijn om subsidiegelden terug te halen van SMS;
  2. Het subsidiebeleid van de gemeente tegen het licht te houden. Zo is het te overwegen om expliciet aandacht te besteden aan ´Good Governance´(gedragscode);
  3. In overweging te nemen om ook met andere gesubsidieerde organisaties het gesprek aan te gaan en te bezien of het wenselijk en/of opportuun is om over Good Governance nadere afspraken te maken.

Vervolgstappen op de adviezen van BING

Nader onderzoek naar terugvorderen subsidie

Uit het onderzoek blijkt dat het door SMS genoemde bedrag voor een aanzienlijk deel dubbeltellingen bevat. Niet alle posten zijn door BING onderzocht en van de onderzochte posten kan niet worden vastgesteld of deze uit subsidiegelden zijn betaald. Over de aanbeveling om nader onderzoek te doen naar het terughalen van subsidiegelden heeft het college de volgende mening. De inspanningen en kosten van een onderzoek naar de mogelijkheden om subsidiegelden terug te halen, wegen onvoldoende op tegen het uiteindelijke resultaat. Ook vindt het college dat een nader onderzoek niet bijdraagt aan een toekomstgerichte samenwerking waar het college aan wil werken. Het college adviseert daarom de gemeenteraad om aanbeveling A niet over te nemen.

Subsidiebeleid en Good Governance

Het college is bezig met de herijking van het subsidiebeleid. Daarbij worden de aanbevelingen B en C van BING meegenomen. De gemeenteraad heeft voor de herijking de kaders inclusief een planning meegegeven. Het college zal hierin ook de Governance Code (de gedragscode voor goed bestuur) en het in bepaalde gevallen verplicht stellen van een uitgebreide accountantsverklaring betrekken.

Imagoschade

In mei van dit jaar is het rapport van SMS gepubliceerd. Omdat hierin privacygevoelige informatie staat en er geen hoor en wederhoor is toegepast, is er imagoschade en onnodige reputatieschade opgetreden. Hoewel uit het rapport de integriteitsschending van de wethouder Kunst en Cultuur niet is gebleken, heeft het college besloten de ingezette lijn met betrekking tot het overnemen van de portefeuille voort te zetten. Het college vindt een toekomstgerichte en gezonde samenwerking belangrijk voor goed muziekonderwijs in Stede Broec. Dit zal inspanningen kosten van beide partijen.

Afsluiten vervelende periode

Burgemeester Goldschmeding vindt het een ernstige zaak: “Het geeft aan dat we alert moeten blijven op de integriteit van het openbaar bestuur. Een zaak als deze kent veel verliezers. Daar staat tegenover dat er met dit onderzoek openheid en transparantie is geboden. Hiermee hopen we deze vervelende periode achter ons te laten.”

Het college zal nu de vervolgstappen zetten. Volgens wethouder Nootebos biedt het rapport een basis om een streep te trekken achter de vervelende periode. “Goed muziekonderwijs in Stede Broec vinden we belangrijk. Daar moet onze energie zich op richten.”

Volg OnsWestfriesland nu ook op Facebook voor dagelijks nieuws en updates.
Up Next

Ook interessant

Reacties op deze post